สถานบริการตรวจสุขภาพกองทัพเรือ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดไฟล์ MS-word

ตารางแสดง สถานบริการตรวจสุขภาพกองทัพเรือ
อันดับ
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
สถานที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรภายใน ทร.
แผนที่
1 ห้องตรวจสุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600
โทร 02 4752596
น.ท.หญิง พัลลภา สันถวไมตรี 52596
2 ห้องตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
อาคารตรวจโรคชั้น2 ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่2 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อยจ.กรงเทพมหานคร 10700
โทร 02 4754875.
ร.อ.หญิง อรวรรณ เสริมสิริสัมพันธ์ 54875
3 ห้องตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
อาคารพิเคราะห์โรค (ชั้น1 ห้องหมายเลข14)
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เลขที่ 163 ม.1
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร 038 933936
น.ต.ปรียะชาติ คล้ายทอง 69537
4 แผนกตรวจสุขภาพ กองเวชกรรมป้องกัน
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
ชั้น 1 อาคารตรวจสุขภาพ เลขที่ 2045 หมู่ 1
ถ.ชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทร 038 437172
ร.อ.หญิง จุฬาภรณ์ สีนิลหรั่ง 73152
5 แผนกตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
ชั้น 1 อาคารตรวจโรค เลขที่ 2045 หมู่ 1
ถ.ชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทร 038 438686
ร.ต.หญิง จิรัฐติกาล หนูทรง 73018
6 ห้องตรวจสุขภาพ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ชั้น 2 ตึกกองอำนวยการ เลขที่ 224 ริมทางรถไฟเก่า บางนา บางนา กทม 10260
โทร 02 4752462
ร.ท.เชาวลิต มันทะกะ 52415
7 ห้องตรวจสุขภาพ แผนกตรวจผู้ป่วยนอก
รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทรภ.๒
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา
ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074 311451-5 ต่อ 22654
พ.จ.อ.หญิง เสาวภา หมัดขาว 22676, 22764
8 ห้องตรวจสุขภาพ แผนกตรวจผู้ป่วยนอก
รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓
อาคาร บก.รพ.ฐานทัพเรือพังงา เลขที่ 92 ม. 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
โทร.076 453340 หรือ 076 453342-4 ต่อ 21403
ร.อ.อุระชาติ พลแก้ว 21302
9 ห้องตรวจสุขภาพ รพ.รร.นร. ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ เลขที่ 204
ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร 02 4757432
พ.จ.อ.ประเทือง ศรีสมศักดิ์ 57432
10 แผนกควบคุมสมรรถนะสุขภาพ
กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร.
ชั้น 1 ตึกเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน เลขที่ 504 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600
โทร 02 4752641
น.ท.หญิง แก้วตา กิจกำแหง 52641

4,353 total views, 1 views today