มาตรฐานความรู้การตรวจสุขภาพกองทัพเรือ

มาตรฐานความรู้การตรวจสุขภาพกองทัพเรือ

  • มาตรฐานการแพทย์ในการตรวจสุขภาพประจำปีแก่กำลังพลกองทัพเรือ ของกรมแพทย์ทหารเรือ ปี 2561
  • การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการสังกัด ทร. และลูกจ้างประจำ
  • ขออนุมัติใช้มาตรฐานการตรวจสุขภาพประจำปี มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายและแนวทางการตรวจสุขภาพในภารกิจต่าง ๆ
  • ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการตรวจและการทำประวัติสุขภาพ พ.ศ. 2517
  • (ร่าง) มาตรฐานการตรวจสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ
  • รายชื่อหัวหน้า/ เจ้าหน้าที่/ ผู้นำส่งข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี ห้องตรวจสุขภาพสถานพยาบาลสังกัด ทร.

803 total views, 1 views today